Välkommen till Landskapsrevisionen

Landskapsrevisionen är en oberoende myndighet under Ålands lagting vilken inledde sin verksamhet den 1 juli 2013. Landskapsrevisionens verksamhet är lagstadgad och framgår av landskapslag (2013:25) om Landskapsrevisionen.

Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Den årliga revisionen har till syfte att bedöma om årsredovisningen och den underliggande redovisningen är tillförlitliga och ger en rättvis bild av landskapets ekonomiska situation samt om ledning och förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och beslut. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.

Landskapsrevisionen ansvarar även för granskningen av EU-stöd, vilka beviljas inom ramen för EU:s strukturfondsprogram på Åland. Revisionen utförs i enlighet med de krav som EU-kommissionen ställer.