Välkommen till Landskapsrevisionen

Landskapsrevisionen är en oberoende myndighet under Ålands lagting. Bestämmelser om myndigheten finns i landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen.

Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Den årliga revisionen har till syfte att bedöma om årsredovisningen och den underliggande redovisningen är tillförlitliga och ger en rättvis bild av landskapets ekonomiska situation samt om ledning och förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och beslut. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

Landskapsrevisionen ansvarar även för granskningen av EU-stöd, vilka beviljas inom ramen för EU:s strukturfondsprogram på Åland. Revisionen utförs i enlighet med de krav som EU-kommissionen ställer.

Därutöver har Landskapsrevisionen en del andra revisionsuppdrag.

 

Anslagstavla

16.06.2020 15:26
  • Revisionsberättelser
18.05.2020 09:07
  • Övrigt
22.04.2020 09:07
  • Övrigt