Avgivna arkiverade rapporter

Landskapsrevisionen lämnar en revisionsberättelse med resultaten från den årliga revisionen till landskapsregeringen inom en månad efter att landskapsregeringen har fastställt årsredovisningen.

Landskapsrevisionen sammanställer årligen före utgången av februari månad en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen. Berättelsen och granskningsrapporterna lämnas till lagtinget som delger landskapsregeringen dem.

Landskapsregeringen ska inom tre månader från det att en granskningsrapport som avser effektivitetsrevision delgivits landskapsregeringen meddela lagtinget vilka åtgärder som man vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten. Vid återrapporteringen med anledning av Landskapsrevisionens berättelse med resultat från effektivitetsrevisionen i februari varje år ska landskapsregeringen även redogöra för resultatet av åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare iakttagelser.